The Concordance
 
 A............................555
quaelibet, sive universales sive particulares a Sede Apostolica latae, nisi inCan. 6
exserunt tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appositusCan. 8
2. Leges particulares promulgantur modo a legislatore determinato et obligare incipiuntCan. 8
et obligare incipiunt post mensem a die promulgationis, nisi alius terminusCan. 8
quibus latae sunt. § 2. A legibus autem universalibus, quae in Can. 12
iurium exercitum coarctant aut exceptionem a lege continent, strictae subsunt interpretationiCan. 18
caveatur. - Ea tantum consuetudo a communitate fidelium introducta vim legisCan. 23
introducta vim legis habet, quae a legislatore approbata fuerit, ad normam Can. 23
consuetudo vim legis obtinet, nisi a communitate legis saltem recipiendae capaciCan. 25
inducendi servata fuerit. - Nisi a competendi legislatore specialiter fuerit probataCan. 26
particulares. - Decreta generalia, quibus a legislatore competenti pro communitate legisCan. 29
ad normam iuris id ipsi a legislatore competenti expresse fuerit concessum Can. 30
auctoritatis competentis effectum tantummodo obtinet a momento, quo legitime notificatur personaeCan. 47
Decretum singulare intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva editus, quoCan. 48
applicatio committitur exsecutori, effectum habet a momento exsecutionis; secus a momentoCan. 54
habet a momento exsecutionis; secus a momento quo personae auctoritate ipsiusCan. 54
auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideatCan. 57
1. Rescriptum intellegitur actus administrativus a competenti auctoritate exsecutiva in scriptisCan. 59
nullus datur exsecutor, effectum habet a momento quo datae sunt litterae Can. 62
quo datae sunt litterae; cetera, a momento exsecutionis. - § 1 Can. 62
Paenitentiariae pro foro interno, gratia a quovis dicasterio Romanae Curiae denegataCan. 64
2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Can. 65
gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus. §Can. 65
denegationis rationibus. § 2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario Can. 65
Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Can. 65
Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valideCan. 65
concedi nequit. § 3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario Can. 65
Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea Can. 65
nomine personae cui datur vel a qua editur, aut loci in Can. 66
peculiarem actum facta, concedi potest a legislatore necnon ab auctoritate exsecutivaCan. 76
per renuntiationem cessat, nisi haec a competendi auctoritate fuerit accepta. §Can. 80
suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, nonCan. 87
bonum conferre iudicet, in legibus a Concilio plenario vel provinciali aut Can. 88
Parochus aliique presbyteri aut diaconi a lege universali et particulari dispensareCan. 89
concessa sit. - § 1. A lege ecclesiastica ne dispensetur sine Can. 90
adiuctorum casus et gravitatis legis a qua dispensatur; alias dispensatio illicitaCan. 90
territorium exsistens, in subditos, licet a territorio absentes, atque, nisi contrariumCan. 91
ab auctoritate ecclesiastica indictis sive a christifidelibus libere convocatis, necnon aliisCan. 95
Domicilium et quasi-domicilium amittitur discessione a loco cum animo non revertendiCan. 106
consequi valet nisi ipsius statuta a competenti auctoritate sint probata. -Can. 117
perpetua est; extinguitur tamen si a competenti auctoritate legitime supprimantur autCan. 120
validitatem actus iuridici requiritur ut a persona habili sit positus, atqueCan. 124
sedulo servandi; quae quidem obligatio a Superiore urgeri potest. - QuicunqueCan. 127
nisi aliud iure explicite caveatur; a legislatore inferiore lex iuri superioriCan. 135
exercere valet in subditos, etiam a territorio absentes, nisi aliud ex Can. 136
subdelegari potest, nisi id expresse a delegante concessum fuerit. - PotestasCan. 137
fieri potest, et effectum habet a die officii vacationis. § 3 Can. 153
§ 3. Promissio alicuius officii, a quocumque est facta, nullum parit Can. 153
electio, etiam si confirmata fuerit, a competenti auctoritate rescindi debet, dummodoCan. 166
interesse nequeat, suffragium eius scriptum a scrutatoribus exquiratur. - Etsi quisCan. 167
redit ad compromittentes: 1_ revocatione a collegio aut coetu facta, re Can. 175
caveatur, is electus habeatur et a collegii aut coetus praeside proclameturCan. 176
qui debet intra octiduum utile a recepta intimatione significare collegii autCan. 177
autem aut coetus intra mensem a cognita non-acceptatione ad novam electionemCan. 177
iure privatur, nisi probaverit se a petenda confirmatione iusto impedimento detentumCan. 179
possunt, nisi aliud iure caveatur, a competenti auctoritate postulare. § 2Can. 180
postulatione. - § 1. Postulatio a praeside intra octiduum utile mitti Can. 182
aut postulandi nisi probetur praesidem a mittenda postulatione iusto fuisse detentumCan. 182
Resoluto quovis modo iure auctoritatis a qua fuit collatum, officium ecclesiasticumCan. 184
amissio officii effectum habet tantum a momento, quo a competenti auctoritateCan. 186
habet tantum a momento, quo a competenti auctoritate scripto intimatur. -Can. 186
quamdiu effectum sortita non fuerit, a renuntiante revocari potest; effectu secutoCan. 189
nisi aliud iure cautum aut a competenti auctoritate praescriptum fuerit. §Can. 191
statum clericalem amiserit; 2_ qui a fide catholica aut a communione Can. 194
qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 3_ Can. 194
obligatio oboedientiae, ita ut christifideles a nulla auctoritate ecclesiastica visitari possintCan. 199
horis continuo supputandis, et incipit a media nocte, nisi aliud expresse Can. 202
continuum. - § 1. Dies a quo non computatur in termino Can. 203
ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis inCan. 204
verbo Dei et sacramentis, adiumenta a sacris Pastoribus accipiant. - Ius Can. 213
persolvant iuxta praescripta proprii ritus a legitimis Ecclesiae Pastoribus approbati, utqueCan. 214
Christifideles omnes iure gaudent ut a quacumque coactione sint immunes in Can. 219
uti omnes christifideles ad apostolatum a Deo per baptismum et confirmationemCan. 225
idonei reperiantur, sunt habiles ut a sacris Pastoribus ad illa officia Can. 228
ad mandatum docendi scientias sacras a legitima auctoritate ecclesiastica recipiendum. -Can. 229
Episcoporum conferentia attentis quidem normis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, statuendaCan. 242
Ecclesiae auctoritate latis, statuenda et a Sancta Sede approbanda novis quoqueCan. 242
in universitate studiorum aut facultate a Sancta Sede recognita. § 2 Can. 253
disciplinas. § 3. Magister qui a munere suo graviter deficiat, ab Can. 253
Curet Episcopus dioecesanus ut clerici, a propria Ecclesia particulari ad EcclesiamCan. 257
ac seminarii ordinationis. - Exemptum a regimine paroeciali seminarium esto: etCan. 262
2. Sodalis in instituto religioso a votis perpetuis professus aut societatiCan. 266
- § 1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam Can. 268
scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit. § 2Can. 268
eidem instituto aut societati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur. -Can. 268
transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta deCan. 271
Administrator dioecesanus, nisi post annum a vacatione sedis episcopalis, et cumCan. 272
impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipereCan. 274
praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per aptamCan. 278
favent. § 3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarumCan. 278
doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter abCan. 279
licet officium residentiale non habeant, a sua tamen dioecesi per notabile Can. 283
Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt Can. 285
quae secum feruntonus redendarum rationum; a fideiubendo, etiam de bonis propriisCan. 285
inconsulto proprio Ordinario, prohibentur; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatioCan. 285
muneribus et publicis civilibus officiis a statu clericali alienis, in eorumCan. 289
dent iis praesertim consociationibus, quae a competenti auctoritate ecclesiastica aut erectaeCan. 298
§ 3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationesCan. 301
sacri assumunt atque uti tales a competenti auctoritate agnoscuntur. - ConsociationesCan. 302
dare. - Nemo legitime adscriptus a consociatione dimittatur, nisi iusta deCan. 308
publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicationeCan. 316
in § 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutisCan. 316
statuta valet etiam pro consociationibus a sodalibus institutorum religiosorum vi apostoliciCan. 317
domos erectis; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propriaCan. 317
debet. - § 1. Consociationes a Sancta Sede erectae nonnisi ab Can. 320
erectae; ab Episcopo dioecesano consociationes a se erectae, et etiam consociationesCan. 320
etiam consociationes ex apostolico indulto a sodalibus institutorum religiosorum de consensuCan. 320
normam statutorum; supprimi etiam potest a competenti auctoritate, si eius actioCan. 326
Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo ApostolorumCan. 331
consecratione. Quare, eandem potestatem obtinet a momento acceptationis electus ad summumCan. 332
rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. - § 1 Can. 332
dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut Can. 337
in Concilio servandam constituere; propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres ConciliiCan. 338
non sint insigniti, vocari possunt a suprema Ecclesiae auctoritate, cuius estCan. 339
nisi una cum Concilii Patribus a Romano Pontifice approbata, ab eodem Can. 341
proprie collegialem ponit iuxta alium a Romano Pontifice inductum vel libereCan. 341
vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibusCan. 346
constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur rationeCan. 346
officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibusCan. 346
1. Cum synodi Episcoporum coetus a Romano Pontifice concluditur, explicit munusCan. 347
permanens, cui praeest Secretarius generalis, a Romano Pontifice nominatus, cuique praestoCan. 348
ipsa synodo Episcoporum eliguntur, alii a Romano Pontifice nominantur, quorum veroCan. 348
plures secretarii speciales constituuntur qui a Romano Pontifice nominantur, atque inCan. 348
ad quem pertinent Cardinales quibus a Romano Pontifice titulus assignatur EcclesiaeCan. 350
aut diaconia in Urbe assignatur a Romano Pontifice. § 3. Patriarchae Can. 350
optionem in Consistorio factam et a Summo Pontifice approbatam, possunt, servataCan. 350
1. Qui Cardinales promoveantur, libere a Romano Pontifice seliguntur viri, saltemCan. 351
coram Cardinalium Collegio publicatur; inde a publicatione facta officiis tenentur atqueCan. 351
eorum gaudet iuribus; postquam autem a Romano Pontifice eius nomen publicatumCan. 351
iuribus, sed iure praecedentiae gaudet a die reservationis in pectore. - Can. 351
Episcopi dioecesani, Urbem petant quoties a Romano Pontifice convocentur. - §Can. 356
sui personam pertinent exempti sunt a potestate regiminis Episcopi dioecesis inCan. 357
qua commorantur. - Cardinali, cui a Romano Pontifice hoc munus committiturCan. 358
eius personam sustineat, uti Legatus a latere, scilicet tamquam eius alter Can. 358
indole: 1_ sedes Legationis pontificae a potestate regiminis Ordinarii loci exemptaCan. 366
mandato, revocatione eidem intimata, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata. - EcclesiaeCan. 367
speciales et graves omnino rationes a Summo Pontifice in dioecesim non Can. 371
natus saltem triginta quinque; 4_ a quinquennio saltem in presbyteratus ordineCan. 378
potius in instituto studiorum superiorum a Sede Apostolica probato, vel saltemCan. 378
consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris; si iamCan. 382
valeant necnon ad eos qui a religionis praxi defecerint. § 2 Can. 383
aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse Can. 395
quidquam detrimenti capiat. § 3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis Can. 395
Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius Can. 395
regimine, Episcopus pro ea vice a conficienda et exhibenda relatione abstinereCan. 399
Vacante sede episcopali, nisi aliud a competenti auctoritate statutum fuerit, EpiscopusCan. 409
Episcopus dioecesanus, residendi in dioecesi; a qua praeterquam ratione alicuius officiiCan. 410
aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurandoCan. 412
ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo; quiCan. 413
singulis saltem triennis renoventur atque a cancellario sub secreto servetur. §Can. 413
Si Episcopus dioecesanus poena ecclesiastica a munere exercendo prohibeatur, Metropolita autCan. 415
vacat Episcopi dioecesani morte, renuntiatione a Romano Pontifice acceptata, translatione acCan. 416
habent omnia quae gesta sunt a Vicario generali aut Vicario episcopali Can. 417
quae ab Episcopo dioecesano aut a Vicario generali vel episcopali gesta Can. 417
notitiam receperint. - § 1. A certa translationis notitia, Episcopus intraCan. 418
captae possessionis dioecesis novae, dioecesis a qua vacat. § 2. A Can. 418
a qua vacat. § 2. A certa translationis notitia usque ad Can. 418
possessionem, Episcopus translatus in dioecesi a qua: 1_ Administratoris dioecesani potestatemCan. 418
auxiliari, ad collegium consultorum, nisi a Sancta Sede aliter provisum fueritCan. 419
Pro-Praefectus ad hunc tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate Can. 420
tantum effectum a Vicario vel a Praefecto immediate post captam possessionemCan. 420
captam possessionem nominatus, nisi aliter a Sancta Sede statutum fuerit. -Can. 420
ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto canCan. 421
pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus oeconomicis. - Administrator dioecesanusCan. 423
Administratoris dioecesani cessat per captam a novo Episcopo dioecesis possessionem. §Can. 430
ecclesiasticae vicinores, proponente Episcoporum conferentia, a Sancta Sede in regiones ecclesiasticasCan. 433
non competunt, nisi quaedam specialiter a Sancta Sede ei concessa fuerint Can. 434
quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probataCan. 435
obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut, siCan. 437
aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per se aut Can. 437
per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo Can. 437
mulieribus ab Episcoporum conferentia aut a provinciae Episcopis determinando, respective electiCan. 443
in n. 2 determinando, electi a rectoribus seminariorum quae in territorio Can. 443
ad Apostolicam Sedem transmittantur; decreta a concilio edicta ne promulgentur, nisiCan. 446
3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt Can. 455
actis conferentiae necnon eius decreta a praeside ad Apostolicam Sedem transmittanturCan. 456
alia acta conscribere, quae ipsi a conferentiae praeside aut a consilio Can. 458
ipsi a conferentiae praeside aut a consilio permanenti componenda committuntur; 2_Can. 458
finitimis acta et documenta quae a conferentia in plenario conventu aut Can. 458
conferentia in plenario conventu aut a consilio Episcoporum permanenti ipsis transmittiCan. 458
Quoties vero actiones aut rationes a conferentiis ineuntur formam internationalem praeseferentesCan. 459
etiam sodales institutorum vitae consecratae, a consilio pastorali eligendi, modo etCan. 463
sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad Can. 474
quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellariusCan. 474
rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae suntCan. 489
In singulis dioecesibus constituatur consilium a rebus oeconomicis, cui praesidet ipseCan. 492
nominatis. § 2. Membra consilii a rebus oeconomicis ad quinquennium nominenturCan. 492
quinquennia assumi possunt. § 3. A consilio a rebus oeconomicis excludunturCan. 492
possunt. § 3. A consilio a rebus oeconomicis excluduntur personae quae Can. 492
De bonis Ecclesiae temporalibus, consilii a rebus oeconomicis est quotannis, iuxtaCan. 493
auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis, nominetur oeconomus, quiCan. 494
auditis collegio consultorum atque consilio a rebus oeconomicis. § 3. OeconomiCan. 494
3. Oeconomi est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitamCan. 494
est, secundum rationem a consilio a rebus oeconomicis definitam, bona dioecesisCan. 494
4. Anno vertente, oeconomus consilio a rebus oeconomicis rationem accepti etCan. 494
dimidia circiter pars libere eligatur a sacerdotibus ipsis, ad normam canonumCan. 497
implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consiliumCan. 501
numerum canonicorum determinent; definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicisCan. 506
definiant quaenam a capitulo et a singulis canonicis ad cultum divinum Can. 506
muneris solvenda necnon, attentis normis a Sancta Sede latis, quaenam sint Can. 506
potest, absolvendi in foro sacramentali a censuris latae sententiae non declaratisCan. 508
capitulo exstent, ab Episcopo dioecesano a capitulo separentur. § 2. In Can. 510
eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis. § 2 Can. 527
ad eos quoque perveniat, qui a religione colenda recesserint aut veram Can. 528
expleverit, oblationes quas hac occasione a christifidelibus recipit ad massam paroecialemCan. 531
parocho, feriarum gratia, licet quotannis a paroecia abesse ad summum per Can. 533
parochus autem, ut ultra hebdomadam a paroecia absit, tenetur de hoc Can. 533
In unaquaque paroecia habeatur consilium a rebus oeconomicis, quod praeterquam iureCan. 537
vel infirmae valetudinis aliusve causae a munere pastorali in paroecia exercendoCan. 539
1. Vacante paroecia itemque parocho a munere pastorali exercendo impedito, anteCan. 541
3_ curam pastoralem obtinent tantum a momento captae possessionis; eorundem moderatorCan. 542
pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere. § 3Can. 557
cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminariiCan. 557
his tantum in locis exercendam, a censuris latae sententiae non reservatis Can. 566
formam in institutis vitae consecratae, a competenti Ecclesiae auctoritate canonice erectisCan. 573
hunc statum quidam christifideles specialiter a Deo vocantur, ut in vita Can. 574
donum sunt divinum, quod Ecclesia a Domino accepit Eiusque gratia semper Can. 575
- Fundatorum mens atque proposita a competenti auctoritate ecclesiastica sanctia circaCan. 578
vitae consecratae ea afficientes, quae a Sede Apostolica approbata fuerunt, absqueCan. 583
obiectum. § 2. Codex huiusmodi a competenti auctoritate Ecclesiae approbatur etCan. 587
multiplicentur. § 4. Ceterae normae a competenti instituti auctoritate statuae apteCan. 587
quod, ratione finis seu propositi a fundatore intenti vel vi legitimae Can. 588
et finis munus habet proprium, a fundatore vel legitima traditione definitumCan. 588
consecratae dicitur iuris pontificii, si a Sede Apostolica erectum aut per Can. 589
Episcopo dioecesano erectum, approbationis decretum a Sede Apostolica non est consecutumCan. 589
2. Episcopus dioecesanus potest dispensationes a constitutionibus concedere in casibus particularibusCan. 595
operose in sobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiamCan. 600
seu anachoreticam, qua christifideles arctiore a mundo secessu, solitudinis silentio, assiduaCan. 603
autem nova vitae consecratae dona a Spiritu Sancto Ecclesiae concredita discernereCan. 605
mirabile in Ecclesia manifestat conubium a Deo conditum, futuri saeculo signumCan. 607
ducunt. § 3. Testimonium publicum a religiosis Christo et Ecclesiae reddendumCan. 607
et Ecclesiae reddendum illam secumfert a mundo separationem, quae indoli etCan. 607
religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionumCan. 616
in spiritu servitii suam potestatem a Deo per ministerium Ecclesiae receptamCan. 618
post professionem perpetuam vel definitivam, a iure proprio vel, si agatur Can. 623
si agatur de Superioribus maioribus, a constitutionibus determinandum. - § 1Can. 623
maioris competentis indigeant; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio praecedatCan. 625
universalis et proprii servent, abstineant a quovis abusu et acceptione personarumCan. 626
sciant. Caveant praetera in electionibus a suffragiorum procuratione sive directe siveCan. 626
similiter in qualibet provincia quae a Superiore maiore regitur, habeatur oeconomusCan. 636
Superiore maiore regitur, habeatur oeconomus, a Superiore maiore distinctus et adCan. 636
instituatur, quantum fieri potest, oeconomus a Superiore locali distinctus. § 2Can. 636
agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione Can. 638
spatia, in alia instituti domo, a se designata, commoretur. - § Can. 647
can. 648, § 2, absentia a domo novitiatus quae tres menses Can. 649
eius idoneitate, potest probationis tempus a Superiore maiore ad normam iurisCan. 653
peractus sit; 3_ habeatur admissio a competenti Superiore cum voto sui Can. 656
gravi aut dolo emissa; 5_ a legitimo Superiore per se vel Can. 656
vero videatur, periodus professionis; temporariae a competenti Superiore, iuxta ius propriumCan. 657
atque hominum temporumque condicionibus, prout a fine est indole instituti exigiturCan. 659
Si autem agatur de diuturna a domo absentia, Superior maior, de Can. 665
abest cum animo sese subducendi a potestate Superiorum, sollicite ab eisdemCan. 665
valida, ante professionem perpetuam faciat a die emissae professionis valituram. IdemCan. 668
professionis valituram. Idem faciat professus a votis perpetuis, qui ad normamCan. 668
285, § 4, concedi potest a proprio Superiore maiore. - Omnium Can. 672
potest. - § 1. Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio Can. 684
Sodalis a votis perpetuis nequit a proprio ad aliud institutum religiosum Can. 684
renuat vel ad eam emittendam a competentibus Superioribus non admittatur, adCan. 684
obtinuerit. § 3. Ut religiosus a monasterio sui iuris ad aliud Can. 684
de consensu sui consilii, sodali a votis perpetuis professo, gravi de Can. 686
sui consilii, exclaustratio imponi potest a Sancta Sede pro sodale institutiCan. 686
potest in instituto iuris pontificii a supremo Moderatore de consensu sui Can. 688
temporaria, si iustae causae affuerint a competenti Superiore maiore, audito suoCan. 689
Superiore maiore, audito suo consilio, a subsequenti professione emittenda excludi potestCan. 689
legitime ab instituto egressus fuerit, a Moderatore supremo de consensu suiCan. 690
consilii. - § 1. Professus a votis perpetuis indultum discedendi ab Can. 691
fuerit, ipso iure secumfert dispensationem a votis necnon ab omnibus obligationibusCan. 692
habendus est sodalis qui: 1_ a fide catholica notorie defecerit; 2_ Can. 694
facultate sese defendendi. Acta omnia a Superiore maiore et a notario Can. 695
omnia a Superiore maiore et a notario subscripta, una cum responsionibus Can. 695
§ 2. Ad dimissionem sodalis a votis temporariis, etiam causae minoris Can. 696
ab ipso Superiore maiore et a notario subscripta una cum responsionibus Can. 697
Episcopum dioecesanum, cui Superior acta a consilio suo recognita submittat. -Can. 699
dimissionis vim non habet, nisi a Sancta Sede confirmatum fuerit, cui Can. 700
gaudet, recurrendi intra decem dies a recepta notificatione ad auctoritatem competentemCan. 700
nocumenti instituto imminentis, sodalis statim a Superiore maiore vel, si periculumCan. 703
si periculum sit in mora, a Superiore locali cum consensu sui Can. 703
domos sui instituti, nisi aliud a Sede Apostolica provisum fuerit. § Can. 707
Superiorum maiorum sua habeant statuta a Sancta Sede approbata, a qua Can. 709
statuta a Sancta Sede approbata, a qua unice, etiam in personam Can. 709
obtineant atque huius generis consilia a suis etiam Moderatoribus, si velintCan. 719
institutum libere derelinquere valet vel a sacrorum vinculorum renovatione iusta deCan. 726
vinculorum renovatione iusta de causa a Moderatore maiore, audito suo consilioCan. 726
id sponte petens, indultum discedendi a supremo Moderatore de consensu sui Can. 726
re coram Domino serio perpensa, a Sede Apostolica per Moderatorem supremum Can. 727
erigitur et communitas localis constituitur a competenti auctoritate societatis, praevio consensuCan. 733
et asservetur. - Regimen societatis a constitutionibus determinatur, servatis, iuxta naturamCan. 734
proprii, quo quidem etiam absentiae a domo vel communitate reguntur. - Can. 740
cuiusque societatis. - Indultum discedendi a societate, cessantibus iuribus et obligationibusCan. 743
can. 693, sodalis definitive incorporatus a supremo Moderatore cum consensu eiusCan. 743
communicationis socialis sibi propriis adhibitis, a qualibet humana potestate independens, omnibusCan. 747
normas practicas impertire, attentis praescriptis a suprema Ecclesiae auctoritate latis. -Can. 755
eiusdem diffusio per declarationes publicas a legitima auctoritate occasione quorundam eventuumCan. 761
de rebus temporalibus iuxta ordinem a Deo statutum componendis. - DoctrinaCan. 768
navandam. - Missionarii, qui scilicet a competenti auctoritate ecclesiastica ad opusCan. 784
quibus catechumenatus ordinetur, determinando quaenam a catechumenis sint praestanda, atque definiendoCan. 788
et etiam iis fruendi auxiliis a societate civili praestandis, quibus in Can. 793
modo procedendi in statutis definito, a munere removeantur. § 2. EpiscoporumCan. 810
ut quae fidem moresve tangant a christifidelibus edenda suo iudicio subicianturCan. 823
fide et moribus doctrinam, uti a magisterio ecclesiastico proponitur. § 3 Can. 830
personaliter professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenetur: 1_Can. 833
modo singulis proprio efficitur, atque a mystico Iesu Christi Corpore, CapiteCan. 834
habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis legitime deputatis et perCan. 834
christifidelium exercetur, opus sit quod a fide procedit et eadem innititurCan. 836
edere, aptationes, ad normam iuris a Conferentia Episcoporum approbatas, recognoscere, necnonCan. 838
congruant. - Sacramenta Novi Testamenti, a Christo Domino instituta et EcclesiaeCan. 840
eadem recipienda praeparentur, attentis normis a competenti auctoritate editis. - §Can. 843
christifidelibus catholicis, qui pariter eadem a solis ministris catholicis licite recipiuntCan. 844
Eucharistiae et unctionis infirmorum recipere a ministris non catholicis, in quorumCan. 844
celebrandis fideliter serventur libri liturgici a competenti auctoritate probati; quapropter nemoCan. 846
§ 2. Parochus olea sacra a proprio Episcopo impetret eaque decenti Can. 847
asservet. - Minister, praeter oblationes a competenti auctoritate definitas, pro sacramentorumCan. 848
ad salutem necessarius, quo homines a peccatis liberantur, in Dei filios Can. 849
et parochus ne imponatur nomen a sensu christiano alienum. - Licet Can. 855
locum tenet aut, his deficientibus, a parocho vel ministro sit designatus Can. 874
praescriptis. - Si baptismus neque a parocho neque eo praesente administratusCan. 878
ab Episcopo consecratum, etiamsi sacramentum a presbytero ministretur. - Expedit utCan. 880
aut prudenter existimari possit eundem a celebratione non esse impeditum. -Can. 903
ministrari potest, si Corpus Christi a communi cibo discernere et communionemCan. 913
horae ante sacram communionem abstineat a quocumque cibo et potu, excepta Can. 919
sustinendis ea oblatione participant. - A stipe Missarum quaelibet etiam speciesCan. 947
Missae celebrandae sunt, initium habet a die quo sacerdos easdem celebraturusCan. 955
peccatorum quae post baptismum commiserint a Deo obtinent, simulque reconciliantur cumCan. 959
- Facultas ad confessiones excipiendas a competenti auctoritate, de qua in Can. 972
Revocata facultate ad confessiones excipiendas a loci Ordinario qui eam concessitCan. 974
Revocata facultate ad confessiones excipiendas a proprio Superiore maiore, facultatem adCan. 974
versantes valide et licite absolvit a quibusvis censuris et peccatis, etiamsiCan. 976
iustitiae simul et misericordiae ministrum a Deo constitutum esse, ut honoriCan. 978
sacramento, doctrinae Magisterii et normis a competenti auctoritate latis fideliter adhaereatCan. 978
condicione et aetate paenitentis, abstineatque a nomine complicis inquirendo. - SiCan. 979
est partialis aut plenaria, prout a poena temporali pro peccatis debita Can. 993
haec potestas iure agnoscitur aut a Romano Pontifice conceditur. § 2 Can. 995
aliis committere, nisi id ei a Sede Apostolica expresse fuerit indultum Can. 995
ad presbyteratum et ad diaconatum a proprio Episcopo ordinetur aut cum Can. 1015
quibus ab Episcopo dioecesano aut a Vicario vel Praefecto apostolico accessusCan. 1018
apostolicum indultum, Episcopo ritus diversi a ritu promovendi. - Episcopus ordinansCan. 1021
tempus congruum, ab Episcopo vel a Superiore maiore competenti definiendum, inCan. 1032
rite iisdem exercitiis vacasse. - A recipiendis ordinibus arcentur qui quovisCan. 1040
aut voto publico perpetuo castitatis a matrimonio ineundo impeditus, vel cumCan. 1041
vel irrogata prohibitus. - Sunt a recipiendis ordinibus simpliciter impediti: 1_Can. 1042
prolis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domino ad sacramenti dignitatemCan. 1055
referendo. - Curent animarum pastores a matrimonii celebratione avertere iuvenes anteCan. 1072
mali periculo differri possit usquedum a competenti auctoritate dispensatio obtineatur, potestateCan. 1080
Ordinarium, quod attinet ad impedimenta a quibus dispensare valet. - ParochusCan. 1080
consistere potest, nisi postea mulier a raptore separata et in loco Can. 1089
extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet Can. 1103
Mandatum, ut valeat, subscribendum est a mandante et praeterea a parocho Can. 1105
est a mandante et praeterea a parocho vel Ordinario loci in Can. 1105
in quo mandatum datur, aut a sacerdote ab alterutro delegato, aut Can. 1105
sacerdote ab alterutro delegato, aut a duobus saltem testibus; aut confici Can. 1105
exarare potest ritum proprium matrimonii, a Sancta Sede recognoscendum, congruentem locorumCan. 1120
matrimonium quod attinet cum dispensatione a forma canonica contractum, loci OrdinariusCan. 1121
declaret se paratam esse pericula a fide deficiendi removere atque sinceramCan. 1125
educetur; 2_ de his promissionibus a parte catholica faciendis altera pars Can. 1125
finibus et proprietatibus essentialibus matrimonii, a neutro contrahente excludendis. - EpiscoporumCan. 1125
sunt saltem post dies 180 a die celebrati matrimonii, vel infra Can. 1138
matrimonii, vel infra dies 300 a die dissolutae vitae coniugalis. - Can. 1138
baptizatam et partem non baptizatam a Romano Pontifice dissolvi potest iustaCan. 1142
- § 1. Matrimonium initum a duobus non baptizatis solvitur ex Can. 1143
auctoritate loci Ordinarii partis conversae; a quo Ordinario concedendae sunt alteriCan. 1145
privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera Can. 1158
eiusdem, sine renovatione consensus, convalidatio, a competenti auctoritate concessa, secumferens dispensationemCan. 1161
ab impedimento, si adsit, atque a forma canonica, si servata non Can. 1161
praeteritum. § 2. Convalidatio fit a momento concessionis gratiae; retrotractio veroCan. 1161
praestitus est, sanatio concedi potest a momenti praestiti consensus. - §Can. 1162
liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditisCan. 1168
in propria ecclesia aut oratorio a Superiore, si institutum aut societas Can. 1179
aut societas sint clericalia, secus a cappellano. § 1. Si paroecia Can. 1179
est publicum, si nomine Ecclesiae a legitimo Superiore acceptetur; secus privatimCan. 1192
substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdemCan. 1194
promovendis inserviunt, ac vetatur quidquid a loci sanctitate absonum sit. OrdinariusCan. 1210
et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit. § Can. 1220
et tempus quadragesimae. - Abstinentia a carnis comestione vel ab alio Can. 1251
bona temporalia iure nativo, independenter a civili potestate, acquirere, retinere, administrareCan. 1254
Ecclesiae nativum ius est exigendi a christifidelibus, quae ad fines sibi Can. 1260
est Episcopo dioecesano, auditis consilio a rebus oeconomicis et consilio presbyteraliCan. 1263
can. 1295. § 3. Oblationes a fidelibus ad certum finem factae Can. 1267
dominio privatorum sunt, praescriptione acquiri a privatis personis possunt, sed easCan. 1269
dioecesis, sunt maioris momenti, consilium a rebus oeconomicis et collegium consultorumCan. 1277
persona iuridica suum habeat consilium a rebus oeconomicis vel saltem duos Can. 1280
competit Episcopo dioecesano, audito consilio a rebus oeconomicis, huiusmodi actus proCan. 1281
canonici quam civilis, aut quae a fundatore vel donatore vel legitima Can. 1284
loci exhibendi, qui eas consilio a rebus oeconomicis examinandas committat. §Can. 1287
§ 2. De bonis, quae a fidelibus Ecclesiae offeruntur, administratores rationesCan. 1287
Episcopus dioecesanus cum consensu consilii a rebus oeconomicis et collegii consultorumCan. 1292
pastoralis; 2_ aestimatio rei alienandae a peritis scripto facta. § 2 Can. 1293
§ 2. Aliae quoque cautelae a legitima auctoritate praescriptae serventur, utCan. 1293
actio, personalis scilicet vel realis, a quonam et contra quemnam instituendaCan. 1296
Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda. -Can. 1297
114, § 2 destinatae et a competenti auctoritate ecclesiastica in personam Can. 1303
- § 1. Ut fundatio a persona iuridica valide acceptari possit Can. 1304
iis quorum interest et proprio a rebus oeconomicis consilio, collocentur inCan. 1305
quorum interest et proprio consilio a rebus oeconomicis atque servata, melioreCan. 1310
legem divinam vel legem ecclesiasticam, a superiore auctoritate latam, congrua poenaCan. 1315
1. Violationis auctor non eximitur a poena, sed poena lege vel Can. 1324
voluntarie excitata vel nutrita; 4_ a minore, qui aetatem sedecim annorum Can. 1324
praecepto possunt circumstantiae statui, quae a poena praecepto constituta eximant, velCan. 1327
n. 1, est arcendus aut a liturgica actione est cessandum, nisi Can. 1331
maiora mala eventura praevideantur; 2_ a poena irroganda abstinere vel poenamCan. 1344
reparaverit, aut si ipse satis a civili auctoritate punitus sit vel Can. 1344
perturbatione patraverit, iudex potest etiam a qualibet punitione irroganda abstinere, siCan. 1345
semel saltem monitus sit ut a contumacia recedat, dato congruo ad Can. 1347
ad resipiscentiam tempore. § 2. A contumacia recessisse dicendus est reusCan. 1347
infamiae. - Appellatio vel recursus a sententiis iudicialibus vel a decretisCan. 1353
recursus a sententiis iudicialibus vel a decretis, quae poenam quamlibet irrogentCan. 1353
cann. 1355-1356 recensentur, omnes, qui a lege, quae poena munita est Can. 1354
munita est, dispensare possunt vel a praecepto poenam comminanti eximere, possuntCan. 1354
non potest nisi delinquenti qui a contumacia, ad normam can. 1347 Can. 1358
sit. - § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in Can. 1364
can. 1364, § 1, doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Can. 1371
doctrinam a Romano Pontifice vel a Concilio Oecumenico damnatam docet vel Can. 1371
illegitima, post privationem vel cessationem a munere, eiusdem retentio. - EpiscopusCan. 1381
ordinationem recepit, est ipso facto a recepto ordine suspensus. - Qui Can. 1383
puniri potest. § 2. Religiosus a votis perpetuis, qui non sit Can. 1394
causas afficiunt. - Prima Sedes a nemine iudicatur. - § 1 Can. 1404
Iudex de actu vel instrumento a Romano Pontifice in forma specifica Can. 1405
subiecta, ab hoc tribunali solvuntur; a Signatura Apostolica, si eidem tribunaliCan. 1416
constituere cum potestate ordinaria iudicandi, a Vicario generali distinctum, nisi parvitasCan. 1420
§ 5. Ipsi, sede vacante, a munere non cessant nec ab Can. 1420
iudicum reservantur: 1_ causae contentiosae: a) de vinculo sacrae ordinationis; bCan. 1425
et 1688; 2_ causae poenales: a) de delictis quae poenam dimissionis Can. 1425
§ 1, n. 1: 1_ a tribunali Episcopi suffraganei appellatur ad Can. 1438
Apostolicae tribunalia, vel per iudices a se delegatos. - Tribunal ordinariumCan. 1442
se delegatos. - Tribunal ordinarium a Romano Pontifice constitutum appellationibus recipiendisCan. 1443
de aliis controversiis administrativis quae a Romano Pontifice vel a RomanaeCan. 1445
quae a Romano Pontifice vel a Romanae Curiae dicasteriis ipsi deferantur Can. 1445
eum recusatio opponatur, ipse abstineat a iudicando. § 4. Si recusatio Can. 1449
sint. § 2. Actus positi a iudice antequam recusetur, validi sunt Can. 1451
litigantibus damnum inferant, congruis poenis a competenti auctoritate puniri possunt, nonCan. 1457
vel gradu excipi possunt itemque a iudice ex officio declarari. § Can. 1459
nequeunt, nisi intra triginta dies a lite contestata. § 2. Eaedem Can. 1463
lapsum, poterunt, iusta intercedente causa, a iudice, auditis vel petentibus partibusCan. 1465
territorio suo vi expulsus vel a iurisdictione ibi exercenda impeditus, potestCan. 1469
advocatos praeterea et procuratores etiam a munere apud tribunalia ecclesiastica exercendoCan. 1470
partibus ignota, adhibeatur interpres iuratus a iudice designatus. Declarationes tamen scriptoCan. 1471
nisi forte malit iudex quaestionibus a se datis scripto respondeatur. - Can. 1471
appellationis, actorum exemplar, fide facta a notario de eius authenticitate, adCan. 1474
iudicio per tutorem vel curatorem a iudice datum. § 3. Sed Can. 1478
annorum expleverint; secus per curatorem a iudice constitutum. § 4. BonisCan. 1478
auctoritate civili constitutus, idem potest a iudice ecclesiastico admitti, audito, siCan. 1479
In iudicio poenali accusatus aut a se constitutum aut a iudice Can. 1481
aut a se constitutum aut a iudice datum semper habere debet Can. 1481
caret, si intra terminum peremptorium a iudice statuendum, procurator mandatum riteCan. 1484
Tum procurator tum advocatus possunt a iudice, dato decreto, repelli sive Can. 1487
fecerint, nulla est pactio, et a iudice poterunt poena pecuniaria mulctari Can. 1488
possunt advocati et procuratores qui a competentibus tribunalibus causas, in fraudemCan. 1488
aliam rationem suum officium prodiderint, a patrocinio exercendo suspendantur, et mulctaCan. 1489
custodienda tradatur, ius habet obtinendi a iudice eiusdem rei sequestrationem. §Can. 1496
ab eo cuius interest, vel a promotore iustitiae. - Qui aliquem Can. 1501
causa introducatur, quid petatur et a quo petatur; 2_ indicare quo Can. 1504
collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside; quaestio autem reiectionis expeditissimeCan. 1505
sileat, inutiliter lapsis decem diebus a facta instantia, libellus pro admissoCan. 1506
fieri debet intra viginti dies a facta instantia, de qua in Can. 1507
autem difficilioribus partes convocandae sunt a iudice ad dubium vel dubia Can. 1513
ut rem restituat, fructus quoque a contestationis die reddere debet et Can. 1515
successore. - § 1. Si a munere cesset tutor vel curator Can. 1519
processualis, nullo obstante impedimento, ponatur a partibus per sex menses, instantiaCan. 1520
valeat, peragenda est scripto, eademque a parte vel ab eius procuratore Can. 1524
vel saltem non impugnari, et a iudice admitti. - Renuntiatio a Can. 1524
a iudice admitti. - Renuntiatio a iudice admissa, pro actis quibus Can. 1525
altero admissa, nisi iure vel a iudice probatio nihilominus exigatur. - Can. 1526
Si pars instet ut probatio a iudice reiecta admittatur, ipse iudex Can. 1527
eos audire etiam per laicum a iudice designatum aut requirere eorum Can. 1528
confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandam una cum ceterisCan. 1536
- Documentum privatum, sive agnitum a parte sive recognitum a iudice Can. 1542
agnitum a parte sive recognitum a iudice, eandem probandi vim habet Can. 1542
penes tribunalis cancellariam deposita, ut a iudice et ab adversario examinariCan. 1544
eorum manifestationem petierit; immo audita a quovis et quoquo modo occasioneCan. 1550
§ 2. Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum superCan. 1552
scandalo. - Examen testis fit a iudice, vel ab eius delegato Can. 1561
subdolae, non suggerentes responsionem, remotae a cuiusvis offensione et pertinentes adCan. 1564
ea quae testificanda sunt ita a memoria sint remota, ut nisi Can. 1565
Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa Can. 1567
et subscribantur, si fieri potest, a deponentibus. - Notarius in actis Can. 1567
1. Iudex, attentis iis quae a litigantibus forte deducantur, singula capitaCan. 1577
1. Periti suam quisque relationem a ceteris distinctam conficiant, nisi iudexCan. 1578
distinctam conficiant, nisi iudex unam a singulis subscribendam fieri iubeat: quodCan. 1578
§ 3. Peritus accersiri potest a iudice ut explicationes, quae ulterius Can. 1578
solvenda sunt expensae et honoraria a iudice ex bono et aequo Can. 1580
1. Partes possunt peritos privatos, a iudice probandos, designare. § 2 Can. 1581
lege statuitur; alia hominis, quae a iudice conicitur. - Qui habet Can. 1584
- Praesumptiones, quae non statuuntur a iure, iudex ne coniciat, nisi Can. 1586
1507, § 1, iudex eam a iudicio absentem declaret et decernat Can. 1592
- § 1. Pars absens a iudicio, sive actor sive pars Can. 1595
tum pars conventa fuerint absentes a iudicio, ipsi obligatione expensas litisCan. 1595
aut utile proponendis probationibus tempus a iudice praestitutum elapsum sit, autCan. 1599
exhibere licet, intra breve tempus a iudice praestitutum. § 2. Hoc Can. 1603
pertractata, si sit principalis, definitur a iudice per sententiam definitivam; siCan. 1607
praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium Can. 1609
discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere. IudexCan. 1609
iudices in discussione attulerunt, nisi a maiore numero iudicium praefinita fuerintCan. 1610
edenda est non ultra mensem a die quo causa definita est Can. 1610
laborat, si: 1_ lata est a iudice absolute incompetenti; 2_ lata Can. 1620
sententiam tulit intra decem annos a die publicationis sententiae. - SententiaCan. 1621
laborat, si: 1_ lata est a non legitimo numero iudicum, contra Can. 1622
proponi potest intra tres menses a notitia publicationis sententiae. - DeCan. 1623
potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare vel emendare Can. 1626
eorum praesentia requiritur, ius habent a sententia appellandi ad iudicem superioremCan. 1628
Non est locus appellationi: 1_ a sententia ipsius Summi Pontificis vel Can. 1629
Pontificis vel Signaturae Apostolicae; 2_ a sententia vitio nullitatis infecta, nisiCan. 1629
ad normam can. 1625; 3_ a sententia quae in rem iudicatam Can. 1629
in rem iudicatam transiit; 4_ a iudicis decreto vel a sententia Can. 1629
4_ a iudicis decreto vel a sententia interlocutoria, quae non habeant Can. 1629
definitivae, nisi cumuletur cum appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententiaCan. 1629
appellatione a sententia definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in Can. 1629
definitiva; 5_ a sententia vel a decreto in causa de qua Can. 1629
Appellatio interponi debet coram iudice a quo sententia prolata sit, intra Can. 1630
peremptorium terminum quindecim dierum utilium a notitia publicationis sententiae. § 2Can. 1630
ab eius interpositione, nisi iudex a quo longius tempus ad eam Can. 1633
impugnatae sententiae intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeatCan. 1634
intra utile tempus a tribunali a quo obtinere nequeat, interim termini Can. 1634
est iudici appellationis, qui iudicem a quo praecepto obstringat officio suoCan. 1634
satisfaciendi. § 3. Interea iudex a quo debet acta ad normam Can. 1634
fatalibus appellatoriis sive coram iudice a quo sive coram iudice ad Can. 1635
2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore Can. 1636
sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potestCan. 1636
potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiaeCan. 1636
intra terminum peremptorium quindecim dierum a die, quo ipsi appellatio principalisCan. 1637
si lata sit sententia definitiva, a qua non datur appellatio ad Can. 1641
intra peremptorium terminum triginta dierum a proposita impugnatione allatis. Tribunal autemCan. 1644
2, nn. 1-3, petenda est a iudice qui sententiam tulit intra Can. 1646
sententiam tulit intra tres menses a die cognitionis eorundem motivorum computandosCan. 1646
4 et 5, petenda est a tribunali appellationis, intra tres menses Can. 1646
tribunali appellationis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae; quod siCan. 1646
et damna reficienda. § 2. A pronuntiatione circa expensas, honoraria et Can. 1649
exsecutione, et rem ad tribunal a quo lata est sententia remittat Can. 1654
sectione, tractari possunt omnes causae a iure non exclusae, nisi pars Can. 1656
ita indicare ut statim colligi a iudice possint. § 2. Libello Can. 1658
exceptiones advocatorum, redigendae sunt scripto a notario, sed summatim et inCan. 1664
ad substantiam rei controversae, et a deponentibus subsignandae. - Probationes, quaeCan. 1664
oralem esse adhibitum in casibus a iure exclusis, nullitatem sententiae declaretCan. 1669
incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac definiriCan. 1672
2. Transacto termino quindecim dierum a notificatione, praeses vel ponens, nisiCan. 1677
§ 4. Post decem dies a notificatione decreti, si partes nihil Can. 1677
nondum publicata, invisere et documenta a partibus producta recognoscere. § 2Can. 1678
iudicii actis, intra viginti dies a sententiae publicatione ad tribunal appellationisCan. 1682
denuo proponendam. - Rescriptum dispensationis a Sede Apostolica transmittitur ad EpiscopumCan. 1706
civili comprobari nequit, alter coniux a vinculo matrimonii solutus non habeaturCan. 1707
ipsa Curiae Romanae Congregatione an a tribunali ab ea designato sit Can. 1709
deque iudicio arbitrali serventur normae a partibus selectae vel, si partesCan. 1714
sententiae vim non agnoscat, nisi a iudice confirmetur, sententia arbitralis deCan. 1716
in quolibet processus stadio accusatum a sacro ministerio vel ab aliquo Can. 1722
gradu renuntiatio instantiae fieri potest a promotore iustitiae, mandante vel consentienteCan. 1724
2. Renuntiatio, ut valeat, debet a reo acceptari, nisi ipse sit Can. 1724
reo acceptari, nisi ipse sit a iudicio absens declaratus. - In Can. 1724
evidenter constet delictum non esse a reo patratum, iudex debet id Can. 1726
quod si utraque appellatio, licet a diversis partibus, proponatur, unicum fiatCan. 1729
peremptorium terminum decem dierum utilium a decreto legitime intimato. § 3Can. 1734
potest ipse ab Episcopo dioecesano a paroecia amoveri. - Causae, ob Can. 1740
- Causae, ob quas parochus a sua paroecia legitime amoveri potest Can. 1741
e coetu ad hoc stabiliter, a consilio presbyterali constituto, Episcopo proponenteCan. 1742
682, § 2. - Renuntiatio a parocho fieri potest non solum Can. 1743
§ 1. Parochus amotus debet a parochi munere exercendo abstinere, quam Can. 1747
aut utilitas postulet, ut parochus a sua, quam utiliter regit, ad Can. 1748
non obstantibus allatis rationibus, iudicet a proposito non esse recedendum, cumCan. 1750