The Concordance
 
 A..........................516
Ideoque,sicut Christus missus est a Patre, ita et ipse Apostolos 8
morte sua et resurrectione nos a potestate satanae et a morte 8
nos a potestate satanae et a morte liberasse et in regnum 8
proprio efficitur sanctificatio hominis, et a mystico Iesu Christi Corpore, Capite11
misit Iesum Christum cognoscant et a viis suis convertantur, paenitentiam agentes15
Concilium generaliores has normas statuit. A) NORMAE GENERALES 1. Sacrae Liturgiae35
apud Episcopum. 2. Ex potestate a iure concessa, rei liturgicae moderatio36
cantibus tum oratione. Immo, preces a sacerdote, qui coetui in persona 53
ad res divinas invisibiles significandas, a Christo vel Ecclesia delecta sunt53
si necessariae sint, breves admonitiones, a sacerdote vel competenti ministro, opportunioribus59
linguam vernaculam in Liturgia adhibenda, a competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de64
et ideo difficilior evadat: 1) A competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de69
magnus sui gregis habendus est, a quo vita suorum fidelium in 72
unum altare cui praeest Episcopus a suo presbyterio et ministris circumdatus73
Ecclesia fovendam, Sacrosanctum Concilium decernit: A competenti auctoritate ecclesiastica territoriali, de78
expedit ut instituatur Commissio liturgica, a viris in scientia liturgica, Musica78
utraque specie, firmis principiis dogmaticis a Concilio Tridentino statutis, in casibus95
casus Concilio extendere placuit: 1° a) feria V in Cena Domini 98
est de opportunitate concelebrationis iudicare: a) ad Missam conventualem et ad102
Passionis, Mortis et Resurrectionis Christi, a quo omnia Sacramenta et Sacramentalia110
tribuatur, iuxta normas quae sequuntur: a) In administratione Sacramentorum et Sacramentalium113
necessitatibus, etiam quoad linguam, accommodata, a competenti ecclesiastica auctoritate territoriali de114
adiunctis et de iudicio Ordinarii, a laicis congruis qualitatibus praeditis, administrari138
Ut autem divinum Officium, sive a sacerdotibus sive ab aliis Ecclesiae 149
instauratione Offici, hae normae serventur: a) Laudes, ut preces matutinae, et152
lectiones quod attinet, haec serventur: a) lectio sacrae Scripturae ita ordinetur162
in choro celebrare, et quidem: a) totum Officium, Ordines Canonicorum, Monachorum168
eas partes Officii, quae sibi a iure communi vel particulari imponuntur 169
divini Officii cum actione liturgica a rubricis definiantur. In casibus singularibus172
in choro celebrando, concedi potest a Superiore competente ut lingua vernacula181
se ferant atque non solum a maioribus scholis cantorum cani possint 221
ad salutem universis hominibus afferendam a Christo Domino constituta sit ideoque248
controversiae non raro ortum ducant a falsis doctrinis de ethica et 254
sententiis quae his in rebus a competenti auctoritate ferantur, atque eisdem258
tutela exerceatur ad iuniores defendendos a prelo et spectaculis quae eorum265
ab ipsa auctoritate ecclesiastica, sive a catholicis viris promotum et dependens268
necnon quidquid in hac provincia a catholicis agitur fovere et ordinare 279
Hae autem Consociationes Catholicae Internationales a sola Sancta Sede legitime approbantur281
congregabuntur. Venit igitur Filius, missus a Patre, qui nos in Eo 286
«Et Ego, si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad Meipsum» 286
Christo, qui est lux mundi, a quo procedimus, per quem vivimus 286
nuntium, adventum scilicet Regni Dei a saeculis in Scripturis promissi: «Quoniam289
6; 7, 17-21), atque Spiritum a Patre promissum in discipulos suos 290
natura nobis innotescit, quae sive a vita pastorali vel ab agricultura 291
sive ab aedificatione aut etiam a familia et sponsalibus desumptae, in 291
ss.), et cuius oves, etsi a pastoribus humanis gubernantur, indesinenter tamen292
11, 13-26). Ipsa plantata est a caelesti Agricola tamquam vinea electa 293
quod in lapideis sanctuariis repraesentatum a Sanctis Patribus laudatur, et in294
renovatione mundi descendentem de caelis a Deo, paratam sicut sponsam ornatam294
his in terris Ecclesia peregrinatur a Domino (cf. 2 Cor. 5 295
et movet, ut Eius officium a sanctis Patribus comparari potuerit cum 302
ordinata, subsistit in Ecclesia catholica, a successore Petri et Episcopis in305
etiam exemplo suo divulgandas. Christus a Patre missus est «evangelizare pauperibus306
populum... Omnes enim cognoscent Me, a minimo usque ad maximum, ait 308
Io. 3, 5-6), constituuntur tandem a genus electum, regale sacerdotium, gens308
4), et «ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis in libertatem gloriae309
germen unitatis, spei et salutis. A Christo in communionem vitae, caritatis309
Ecclesia virtute gratiae Dei sibi a Domino promissae confortatur, ut in 310
confortatur, ut in infirmitate carnis a perfecta fidelitate non deficiat, sed310
filios Dei regenerati, fidem quam a Deo per Ecclesiam acceperunt coram 313
perfectus est, sua quisque via, a Domino vocantur. Populus Dei sanctus 315
Universitas fidelium, qui unctionem habent a Sancto (cf. 1 Io. 2 316
Illo enim sensu fidei, qui a Spiritu veritatis excitatur et sustentatur 316
non possent, qui Ecclesiam Catholicam a Deo per Iesum Christum ut 322
actionemque suscitat, ut omnes, modo a Christo statuto, in uno grege 325
vitam habeat. At saepius homines, a Maligno decepti, evanuerunt in cogitationibus326
Sicut enim Filius missus est a Patre, et Ipse Apostolos misit 327
opus evangelizandi et ipsae continuent. A Spiritu Sancto enim ad cooperandum327
fidei allicit, ad baptismum disponit, a servitute erroris eripit, eosque Christo327
Apostolis sicut Ipse missus erat a Patre (cf. Io. 20, 21 329
2, 20). Missio illa divina, a Christo Apostolis concredita, ad finem 331
varia illa ministeria quae inde a primis temporibus in Ecclesia exercentur 332
ministri. Sicut autem permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum333
dexteram Dei Patris, non deest a suorum congregatione pontificum, sed imprimis334
speciali effusione supervenientis Spiritus Sancti a Christo ditati sunt (cf. Act335
Concilium Oecumenicum numquam datur, quod a Successore Petri non sit ut 337
perducatur. Episcopi, utpote Apostolorum successores, a Domino, cui omnis potestas in342
fieri potest per legitimas consuetudines, a suprema et universali potestate Ecclesiae343
enim loco suo Populus novus a Deo vocatus, in Spiritu Sancto 348
propria, ordinaria et immediata, licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem351
Antistites dicuntur. Eorum itaque potestas a suprema et universali potestate non352
et vindicatur, Spiritu Sancto constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia 352
formam indefectibiliter servante. Episcopus, missus a Patrefamilias ad gubernandam familiam suam353
baptizati quidem in Ecclesia catholica a praxi sacramentorum, vel imo a 357
a praxi sacramentorum, vel imo a fide defecerunt. Quia genus humanum 357
inserviunt. Diaconi est, prout ei a competenti auctoritate assignatum fuerit, solemniter359
conferant. Sciunt enim Pastores se a Christo non esse institutos, ut 361
eorum exsistentia quasi contexitur. Ubi a Deo vocantur, ut suum proprium 363
veritatis revelatae incumbant, et instanter a Deo sapientiae donum impetrent. Christus377
ad mortem et propter hoc a Patre exaltatus (cf. Phil. 2 378
quo regno ipsa creatura liberabitur a servitute corruptionis in libertatem; gloriae378
Dei praesertim et sacramentorum adiumenta a sacris Pastoribus abundanter accipiendi, hisque382
amore coepta, vota et desideria a laicis proposita attente in Christo 384
IN ECCLESIA Ecclesia, cuius mysterium a Sacra Synodo proponitur, indefectibiliter sancta387
consiliorum praxis, Spiritu Sancto impellente, a multis christianis assumpta, sive privatim387
34; 15, 12). Christi asseclae a Deo non secundum opera sua 388
sanctitas excolitur ab omnibus, qui a Spiritu Dei aguntur, atque voci 390
8-10 et 12-13). Clerici, qui a Domino vocati et in partem 393
Dei perficientes. Quibus accedunt illi a Deo electi laici, qui, ut 393
gratia sustineant, et prolem amanter a Deo acceptam christianis doctrinis et394
Simile exemplum alio modo praebetur a viduis et innuptis, qui ad 394
praesertim persecutoribus, aliqui christiani iam a primo tempore vocati sunt et398
pretiosum gratiae divinae donum, quod a Patre quibusdam datur (cf. Mt 399
Christi imitationem et testimonium cum a discipulis semper praeberi necesse sit400
divitias contra spiritum paupertatis evangelicae a caritate perfecta prosequenda impediantur, monente401
sunt donum divinum, quod Ecclesia a Domino suo accepit et gratia 402
ex utraque parte quidam christifideles a Deo vocantur, ut in vita 403
intendit ab impedimentis, quae ipsum a caritatis fervore et divini cultus 404
status religiosus, qui suos asseclas a curis terrenis magis liberat, magis 406
Sancti impulsus dociliter sequens, regulas a praeclaris viris et mulieribus propositas408
perfectionis Institutum ac sodales singuli a Summo Pontifice, ratione ipsius in409
Ipsa enim Ecclesia, auctoritate sibi a Deo commissa, profitentium vota suscipit410
publica eis auxilia et gratiam a Deo impetrat, eos Deo commendat 410
curet, ut in quam vocationem a Deo vocatus est, in ea 414
3, 10-13). Christus quidem exaltatus a terra omnes traxit ad seipsum 416
nostrae temporalis edocemur, dum opus a Patre nobis in mundo commissum 416
«dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino» (2 Cor. 5, 6 418
apprime agnoscens, Ecclesia viatorum inde a primaevis christianae religionis temporibus, defunctorum420
cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis solvantur» (2 Mach. 12 420
cum Sanctis nos Christo coniungit, a quo tamquam a Fonte et 422
Christo coniungit, a quo tamquam a Fonte et Capite omnis gratia 422
invocemus et ob beneficia impetranda a Deo per Filium eius Iesum 422
enim genuinum amoris testimonium caelitibus a nobis exhibitum, suapte natura tendit422
spectatissimum salutatur eamque Catholica Ecclesia, a Spiritu Sancto edocta, filialis pietatis427
ut mysteriis carnis suae hominem a peccato liberaret. Voluit autem misericordiarum429
omnia renovantem, mundo effudit, et a Deo donis tanto munere dignis 430
omni peccati labe immunem, quasi a Spiritu Sancto plasmatam novamque creaturam430
formatam. Singularis prorsus sanctitatis splendoribus a primo instante suae conceptionis ditata430
Patres Mariam non mere passive a Deo adhibitam, sed libera fide 430
«matrem viventium» appellant, saepiusque affirmant: a mors per Hevam, vita per430
Filio in opere salutari coniunctio a tempore virginalis conceptionis Christi ad431
ante solemniter manifestare quam promissum a Christo Spiritum effunderet, Apostolos videmus433
est, ac tamquam universorum Regina a Domino exaltata, ut plenius conformaretur433
maternitas Mariae indesinenter perdurat, inde a consensu quem in Annuntiatione fideliter436
sacerdotium Christi variis modis tum a ministris tum a fideli populo 437
modis tum a ministris tum a fideli populo participatur, et sicut 437
omnino quamquam est, essentialiter differt a cultu adorationis, qui Verbo incarnato442
pietatis erga Eam saeculorum cursu a Magisterio commendata magni faciant et443
omni falsa superlatione, quemadmodum et a nimia mentis angustia, in singulari443
vana quadam credulitate consistere, sed a vera fide procedere, qua ad 443
subditorum, et datur iuxta normas a suprema auctoritate adprobatas. Huiusmodi ulterior450
quia agitur de muneribus quae a pluribus subiectis, hierarchice ex voluntate450
unde evidens est quod normae a suprema Auctoritate approbatae semper observari454
vero de actione Episcoporum independenter a Papa. In quo casu, deficiente 455
Ecclesia viget institutio patriarchalis, iam a primis Synodis Oecumenicis agnita. Nomine463
sacramentum conferre valent, adhibito Chrismate a patriarcha vel episcopo benedicto. Presbyteri474
hoc praecepto adimplendo, decurrere inde a vesperis vigiliae usque ad finem476
presbyterorum cuiuscumque ritus excipiendi confessiones, a propriis hierarchis rite et sine477
proprium Ordinem exercendi, iuxta normas a competenti Auctoritate statutas. Communicatio in486
fovendam unionem cum Ecclesiis Orientalibus a nobis seiunctis, sequentem agendi rationem487
propositis. Una enim atque unica a Christo Domino condita est Ecclesia 494
nobis, quod Filius Dei unigenitus a Patre in mundum missus est 497
et unica Dei Ecclesia iam a primordiis scissurae quaedam exortae sunt 503
dissensiones, et Communitates haud exiguae a plena communione Ecclesiae catholicae seiunctae503
christiano nomine iure decorantur et a filiis Ecclesiae catholicae ut fratres503
visibilia elementa: haec omnia, quae a Christo proveniunt et ad Ipsum 504
religionis actiones sacrae apud fratres a nobis seiunctos peraguntur, quae variis505
catholicae concredita est. Attamen fratres a nobis seiuncti, sive singuli sive507
remaneat, in Christo crescit et a Deo, secundum Eius arcana consilia 507
strenue aggrediuntur. Quae omnia, cum a fidelibus Ecclesiae catholicae sub pastorum510
testimonium reddat de doctrina institutisque a Christo per Apostolos traditis. Quamvis512
Quamvis enim Ecclesia catholica omni a Deo revelata veritate et omnibus 513
ita ut vultus Ecclesiae fratribus a nobis seiunctis et universo mundo 513
et aestimare bona vere christiana, a communi patrimonio promanantia, quae apud515
patrimonio promanantia, quae apud fratres a nobis seiunctos inveniuntur. Divitias Christi515
sibi quidem baptismate appositi, sed a sua plena communione seiuncti sunt 517
Ecclesia in via peregrinans vocatur a Christo ad hanc perennem reformationem520
et maturescunt desideria unitatis. Ideo a Spiritu divino imploranda nobis est522
Humili igitur prece veniam petimus a Deo et a fratribus seiunctis 523
veniam petimus a Deo et a fratribus seiunctis, sicut et nos 523
Salvator Ipse in pervigilio mortis a Patre flagranter precatus est: « 526
Christianorum unitatem restaurandam. Quae communicatio a duobus principiis praecipue pendet: ab528
ab unitate Ecelesiae significanda, et a participatione in mediis gratiae. Significatio528
auctoritas episcopalis localis, nisi aliud a conferentia episcopali, ad normam propriorum528
ad normam propriorum statutorum, vel a Sancta Sede statuatur. Fratrum seiunctorum528
erga Ecclesiam catholicam relationes spectant. A sacerdotum enim formatione necessaria institutio532
modo et sermone qui etiam a fratribus seiunctis possit vere comprehendi 535
Ecclesiis et de Communitatibus ecclesialibus a Sede Apostolica Romana seiunctis Ad538
nomine Reformationis communiter veniunt. Exinde a Sede Romana plures Communiones sive540
monachismus expressit. Ibi enim inde a gloriosis Sanctorum Patrum temporibus floruit550
et occidentalium Christianorum perficiendam. Praeterea a primis iam temporibus Ecclesiae Orientis552
temporibus Ecclesiae Orientis disciplinas proprias a Sanctis Patribus atque Synodis, etiam552
Sacrosancta Synodus renovat id quod a Sacris praeteritis Conciliis nec non 555
Sacris praeteritis Conciliis nec non a Romanis Pontificibus declaratum est, nempe555
iam in Oriente, sed procul a patria vitam degunt, ut fraterna 555
et vitae spiritualis non tantum a nobis, sed etiam inter se 557
leves scimus quidem existere discrepantias a doctrina catholicae Ecclesiae etiam de560
quasi sibi loquentem in Christo, a Prophetis praenuntiato, Verbo Dei pro 562
et resurrectionis. At cum Christiani a nobis seiuncti auctoritatem divinam Sacrorum563
operationis Dei, qui suscitavit illum a mortuis » (Col. 2, 1 565
communionem eucharisticam insertionem. Communitates ecclesiales a nobis seiunctae, quamvis deficiat earum567
Sacrosancta Synodus hortatur fideles, ut a quavis levitate vel imprudenti zelo571
ut salvum faceret populum suum a peccatis utque omnes homines sanctificarentur573
sanctificarentur, sicut Ipse missus est a Patre, ita et misit Apostolos 573
Episcopi autem et ipsi, positi a Spiritu Sancto, in Apostolorum locum 575
regionibus selecti, modis et rationibus a Romano Pontifice statutis vel statuendis581
numerum, christifideles in periculo versantur a vitae christianae mandatis discedendi, immo582
ut evangelizationis et apostolatus opera a fidelibus alacriter sustineantur et promoveantur583
- Episcopi et Apostolica Sedes a) Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in586
Singulis Episcopis dioecesanis facultas fit a lege generali Ecclesiae in casu587
bonum spirituale conferre iudicent, nisi a Suprema Ecclesiae Auctoritate specialis reservatio587
toto animo sese devoventes qui a via veritatis quoquo modo deflexerunt 595
perfecta gaudent libertate atque independentia a quacumque civili potestate. Quare non619
Cum apostolicum Episcoporum munus sit a Christo Domino institutum atque spiritualem621
vel sua ipsi sponte vel a competenti Auctoritate invitati, renuntiationem ab623
exigente, ne renuat Episcopus dioecesanus a competenti Auctoritate unum pluresve Auxiliares637
Generales vel saltem Vicarios Episcopales, a sua auctoritate dumtaxat dependentes quos638
pastoralis, consulere velit. Nisi aliud a competenti Auctoritate statutum fuerit, cum639
et facultates quibus Episcopi Auxiliares a iure instructi sunt. Optandum quoque639
pleniores facultates in casibus particularibus a competenti Auctoritate concedi poterunt. Ut640
apostolicarum coordinatio, quae maxime pendet a supernaturali animorum et mentium habitu676
Maiorum, pro operibus apostolatus quae a Religiosis exercentur, praeviis consiliis mutuo677
et praesertim episcoporum conferentiae Inde a prioribus Ecclesiae saeculis Episcopi, peculiaribus679
conventibus interritualibus collatis, iuxta normas a competenti Auctoritate statuendas. II -689
perpensis etiam animadversionibus quae vel a Commissionibus vel a Patribus Conciliaribus699
quae vel a Commissionibus vel a Patribus Conciliaribus prolatae sunt. Decernit699
item habeatur animadversionum quae sive a Commissionibus sive a Patribus Conciliaribus701
quae sive a Commissionibus sive a Patribus Conciliaribus exhibitae sunt. DECRETUM701
cui initium est «Lumen gentium», a Divini Magistri doctrina et exemplis 702
qui ad praxim consiliorum evangelicorum a Deo vocantur eademque fideliter profitentur704
expositione et applicatione post Concilium a competenti auctoritate statuendae sunt. Accommodata705
est secundum principia quae sequuntur: a) Cum vitae religiosae ultima norma707
monialium, vota et consulta etiam a consessibus foederationum aut ab aliis 717
recognoscatur, sanctissime tamen servatis eorum a mundo secessu atque vitae contemplativae727
Christifidelibus mirabile illud evocant connubium a Deo conditum et in futuro737
signum praesertim hodie multum aestimatum, a religiosis diligenter excolatur atque, si740
externis apostolatus ex instituto deditae a clausura papali eximantur, ut concredita754
immutandus est. Institutorum accommodata renovatio a sodalium institutione maxime pendet. Ideo756
conferentiis seu consiliis Superiorum maiorum a Sancta Sede erectis, quae valde765
debita prudentia et servatis normis a Sancta Sede et Ordinario loci 768
renovationem probe noscens Sancta Synodus a sacerdotum ministerio, Christi spiritu animato771
obsequentes. Cum alumnorum institutio et a sapientibus legibus et maxime quidem782
vero et magistri persentiant quantopere a suipsorum cogitandi agendique ratione pendeat783
psychica valetudine, consideratis quoque dispositionibus a familia forsan transmissis. Expendatur quoque784
incredulis. Beatissimam Virginem Mariam, quae a Christo Iesu in cruce moriente788
quaedam initiatio sit futurae vitae a sacerdote ducendae. Ut spiritualis institutio797
erit decernere de protrahenda aetate a iure communi in praesenti pro 798
cognoscendas Ecclesias et Communitates ecclesiales a Sede Apostolica Romana seiunctas, ut809
Huius Sanctae Synodi Patres, opus a Concilio Tridentino inchoatum prosequentes, dum818
Mater Ecclesia ad mandatum implendum a divino suo Conditore acceptum, mysterium821
fundamentalia quaedam principia declarat, quae a speciali post Concilium Commissione fusius821
naturales valores in completa hominis a Christo redempti consideratione assumpti, ad825
et officio ditata, filii iam a prima aetate secundum fidem in 826
capacitatem evolvit, in patrimonium culturae a generationibus praeteritis acquisitum introducit, sensum830
in familia et in societate a divina providentia praestituti, personalem ipsorum839
adiutorio et affectu privantur vel a dono fidei sunt alieni. Altioris 842
et ad magisteria suscipienda promoveantur. A scientiarum sacrarum Facultatum operositate plurimum847
intellectus obtineatur, patrimonium sapientiae christianae a maioribus traditum plenius aperiatur, dialogus847
non christianis promoveatur atque quaestionibus a doctrinarum progressu exortis respondeatur. Quare847
ambulabunt in lumine eius. Homines a variis religionibus responsum exspectant de855
Dei, Iudaei tamen neque ut a Deo reprobati neque ut maledicti 866
antisemitismi manifestationes, quovis tempore et a quibusvis in Iudaeos habita, deplorat867
vel religionis causa factam tamquam a Christi mente alienam, reprobat. Proinde871
ut opera, in historia salutis a Deo patrata, doctrinam et res 873
et operibus Christi acceperant, sive a Spiritu Sancto suggerente didicerant, tum880
in terris peregrinans contemplatur Deum, a quo omnia accipit, usquedum ad 881
Sacra autem Traditio verbum Dei, a Christo Domino et a Spiritu 885
Dei, a Christo Domino et a Spiritu Sancto Apostolis concreditum, successoribus885
hagiographi asserunt, retineri debeat assertum a Spiritu Sancto, inde Scripturae libri890
humani generis ante tempora instauratae a Christo salutis, Dei et hominis 896
tandem latet mysterium salutis nostrae, a Christifidelibus devote accipiendi sunt. Deus896
Sancti opus suum complevit. Exaltatus a terra omnes ad Seipsum thahit 898
regulam habuit et habet, cum a Deo inspiratae et semel pro 904
illam antiquissimam Veteris Testamenti versionem a LXX viris nuncupatam ut suam905
Verbi incarnati Sponsa, Ecclesia nempe, a Sancto Spiritu edocta, ad profundiorem906
unitas missionis. Apostolis eorumque successoribus a Christo collatum est munus in917
negotiorumque saecularium vitam agant, ipsi a Deo vocantur ut, spiritu christiano917
19. 21). Cum Christus missus a Patre totius apostolatus Ecclesiae fons 922
actuosa participatione Sacrae Liturgiae, ita a laicis adhibenda ut hi, dum 922
recte adimplent, unionem cum Christo a vita sua non separent, sed 922
negotia saecularia extranea debent esse a spirituali vitae ratione, iuxta illud922
Christo in Deo absconditi et a servitute divitiarum liberi, dum ad 926
assidue excolere, propriisque uti donis a Spiritu Sancto acceptis. Praeterea laici928
sed et proprium habent valorem, a Deo eis insitum, sive in 938
Synodus. Dum omne exercitium apostolatus a caritate originem et vim ducere942
ordinetur auxilium ut accipientes paulatim a dependentia externa liberentur sibique sufficientes946
communitatibus aut associationibus coadunati. Apostolatus a singulis peragendus, ex fonte vitae970
fructus regno Christi attulerunt, quaeque a Summis Pontificibus et a multis987
quaeque a Summis Pontificibus et a multis Episcopis merito commendatae atque987
concursu et cumulata acceptione constituuntur: a) Finis immediatus huiusmodi organizationum finis989
vel ut urgentiores instituendas decreverit, a sacerdotibus, religiosis et a laicis995
decreverit, a sacerdotibus, religiosis et a laicis plurimi faciendae atque secundum995
ORDINE SERVANDO Laicorum apostolatus, sive a singulis sive a consociatis christifidelibus998
apostolatus, sive a singulis sive a consociatis christifidelibus exerceatur, recto ordine998
cooperationem catholicorum cum aliis christianis, a singulis et a communitatibus Ecclesiae1014
aliis christianis, a singulis et a communitatibus Ecclesiae exercendam, sive in1014
actuosam reddit. Formatio ad apostolatum a prima puerorum institutione incipere debet1025
charismata efficacius exercere quae ei a Spiritu Sancto in bonum fratrum 1030
peculiariter congruentem formationem quoque expostulant. a) Quoad apostolatum ad homines evangelizandos1032
officio Deum colendi exigunt, immunitatem a coercitione in societate civili respiciat1044
omnes homines debent immunes esse a coercitione ex parte sive singulorum 1045
libertate psychologica simul atque immunitate a coercitione externa fruantur. Non ergo1046
Deum directe ordinat: huiusmodi actus a potestate mere humana nec imperari 1049
personae et ipsi ordini hominibus a Deo statuto fit, si homini 1050
impedire praesumat. Libertas seu immunitas a coercitione in re religiosa, quae1052
agnoscenda est. Communitates enim religiosae a sociali natura tum hominis tum1052
suam propriam religiosam persuasionem. Itaque a civili potestate agnoscendum est ius1057
religiosa agnoscatur et observetur. Denique a potestate civili providendum est, ne1061
civibus eorumque pacifica compositione, et a sufficienti cura istius honestae pacis1065
conviventia in vera iustitia, et a debita custodia publicae moralitatis. Haec1065
divina Revelatione, quapropter eo magis a Christianis sancte servanda est. Quamvis1069
in verbo Dei contentum et a Patribus constanter praedicatum, hominem debere1070
natura voluntarius est, cum homo, a Christo Salvatore redemptus et in 1070
«Non est enim potestas nisi a Deo» docet Apostolus, qui exinde 1072
consonam agnoscit eamque fovet. Doctrinam a Magistro et ab Apostolis acceptam1073
immunem servandam esse in civitate a quacumque humana coercitione. Inter ea1074
vindicat libertatem, utpote auctoritas spiritualis, a Christo Domino constituta, cui ex1076
Enixe igitur rogat Ecclesia, ut a filiis suis primum omnium fiant 1079
iura, tum ad mensuram gratiae a Deo per Christum tributam homini 1081
ipsae publicae potestates conantur cives a religione profitenda removere et communitatibus1083
non esse sanatum quod assumptum a Christo non fuerit. Assumpsit vero 1093
19, 10). Quod autem semel a Domino praedicatum est vel in 1094
perficiendum misit Christus Spiritum Sanctum a Patre, qui salutiferum opus suum1095
et sic dispersionem Babelicam superat. A Pentecoste enim inceperunt «actus Apostolorum»1095
sicut et ipse missus fuerat a Patre, mandans eis: «Euntes ergo 1096
sive ab Ecclesia, sive etiam a populis, a coetibus vel ab 1099
Ecclesia, sive etiam a populis, a coetibus vel ab hominibus ad 1099
plerumque exercentur in certis territoriis a Sancta Sede agnitis. Finis proprius1100
non possent, qui Ecclesiam Catholicam a Deo per Iesum Christum ut 1104
per seipsum et suis viribus a peccato liberatur et supra seipsum 1107
supra seipsum elevatur, nemo penitus a sua infirmitate vel solitudine vel 1107
Non ergo sine causa Christus a fidelibus celebratur ut «exspectatio gentium1107
et alterum, in quo Ecclesia a quatuor ventis sicut messis colligetur 1108
quasi secreta Dei praesentia inveniebatur, a contagiis malignis liberat et Auctori1109
DE IPSO OPERE MISSIONALI Ecclesia, a Christo missa ad caritatem Dei 1110
ut omnibus mysterium salutis vitamque a Deo allatam offerre possit, sese 1110
induerunt, et virtutem Spiritus Sancti, a quo per confirmationem roborati sunt1111
technologiae mundi moderni nimis intenti a rebus divinis alienentur, quinimmo ut1112
ab Institutis privatis et publicis, a guberniis, ab organis internationalibus, a1114
a guberniis, ab organis internationalibus, a diversis communitatibus christianis necnon a1114
a diversis communitatibus christianis necnon a religionibus non-christianis promoventur. Ecclesia vero1114
ut homo percipiat se, avulsum a peccato, introduci in mysterium amoris 1118
mysterio Mortis et Resurrectionis, transit a vetere homine ad novum hominem1118
ius ne ullus iniquis vexationibus a fide deterreatur. Iuxta perantiquam Ecclesiae1119
purificentur. Qui fidem in Christum a Deo per Ecclesiam acceperunt, liturgicis1121
per initiationis christianae sacramenta liberati a potestate tenebrarum, Christo commortui, consepulti1122
illa christiana in catechumenatu non a solis catechistis vel sacerdotibus, sed1124
solis catechistis vel sacerdotibus, sed a tota communitate fidelium, speciali autem1124
communitate fidelium, speciali autem modo a patrinis, est procuranda, ita ut1124
vocatione qua vocatae sunt munera a Deo sibi concredita exerceant sacerdotale1127
catholici fraterne collaborent cum fratribus a se seiunctis ad normas Decreti1130
sermone, neque politicis vitae institutis a ceteris hominibus sunt distincti», ideoque1131
maiore auctoritate fidei deserviant. Inde a periodo plantationis Ecclesiae vita religiosa1146
Evangelii praedicationem nonnunquam antiquis culturis a Deo indita sunt, in vitam1147
regionibus coetus hominum inveniuntur, qui a fide catholica amplectenda eo arceantur1161
universalis Ecclesiae, facta et verba a Deo revelata, in Sacris Litteris 1169
sive exteri: sacerdotes, religiosi, laici. A legitima auctoritate missi, fide et1172
ad eos, qui longe sunt a Christo, exeunt, segregati in opus 1172
sanguinis effusionem. Virtutem et fortitudinem a Deo impetrabit, ut cognoscat in1174
ipsum opus missionale, experientia teste, a singulis impleri nequeat, communis vocatio1185
Saepe vasta territoria illis evangelizanda a Sancta Sede commissa sunt, in 1185
competens, nempe «De Propaganda Fide», a quo dirigantur necnon coordinentur ubique1192
Operum Pontificalium, modis et rationibus a Romano Pontifice statuendis. Hi omnes1196
localem crescat, quae opportuno tempore a proprio Pastore cum suo clero 1204
eius salvificam participant, praesertim si a Deo vocati ab Episcopis ad 1234
Apostolis sicut Ipse missus erat a Patre, Christus, per ipsos Apostolos 1245
ad rite explendam missionem apostolicam a Christo concreditam, Ordinis episcopalis essent1245
parte participent, Presbyteris gratia datur a Deo ut sint ministri Christi 1247
Filius Dei, homo ad homines a Patre missus, habitavit in nobis 1249
separentur, sive ab eo, sive a quovis homine, sed ut totaliter 1249
sanctificationis humiliter inserviant. Hinc Presbyteri a Deo, ministrante Episcopo, consecrantur, ut1252
colere, ut, suo ministerio liturgico, a christianis communitatibus sibi commissis perfectius1256
habeat in Sanctissimae Eucharistiae celebratione, a qua ergo omnis educatio ad1261
documenta proclamant, dum sollemniter postulant a Deo super Presbyterum ordinandum infusionem1264
cognoscat mundus Filium missum esse a Patre. Quam ob rem, qui 1267
adiuvent, itemque mentem eorum, etsi a propria diversam, intellegere satagant atque1268
in ministerio cooperari valeant utque a periculis solitudinis forte orientibus eripiantur1269
diligenter promovendae associationes quae, statutis a competenti ecclesiastica auctoritate recognitis, per1269
Peculiari sollicitudini eorum committuntur qui a praxi Sacramentorum, immo a fide1273
qui a praxi Sacramentorum, immo a fide forsan defecerunt, quos quidem 1273
participat ipsam universalem amplitudinem missionis a Christo Apostolis concreditae. Christi enim1277
christianis innotescit; quae signa attente a Presbyteris consideranda sunt. Ipsis ergo1280
Pontifex «sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus» (Hebr. 7, 26). Christus1282
unctione Spiritus Sancti consecrati et a Christo missi, in seipsis opera 1283
Dei participant caritatem, cuius mysterium, a saeculis absconditum, in Christo revelatum1287
Dominicae mysterium celebrantes, membra sua a vitiis et concupiscentiis mortificare procurent1288
paratos se ostendant quotiescumque id a fidelibus rationabiliter petitur. In Officio1288
quidem pastoralis caritas maxime profluit a Sacrificio Eucharistico, quod ideo centrum1291
conformitas. Fidelitas enim erga Christum a fidelitate erga Ecclesiam suam seiungi1292
enim opus ad quod implendum a Spiritu Sancto assumpti sunt, omnes 1293
in multiplicibus vitae suae eventibus, a Deo concrediti sunt. Ministerium autem1293
fidei accipientes et exsequentes quae a Summo Pontifice et a proprio 1294
quae a Summo Pontifice et a proprio Episcopo necnon ab aliis 1294
perpetua propter Regnum coelorum continentia a Christo Domino commendata, per decursum1296
temporum et etiam nostris diebus a non paucis christifidelibus libenter accepta1296
in mundo. Non exigitur quidem a sacerdotio suapte natura, uti apparet 1296
sic arcanum illud evocant connubium a Deo conditum et in futuro 1297
Novi Testamenti tam congruum, liberaliter a Patre dari, dummodo qui sacerdotium1298
agnoscant praeclarum illud donum, quod a Patre sibi datum est quodque 1298
Patre sibi datum est quodque a Domino tam aperte extollitur, necnon 1298
continentia in mundo huius temporis a non paucis hominibus impossibilis reputatur1298
sacerdotalis cordi sit, petantque omnes a Deo, ut Ipse illud donum 1298
reducere possunt spiritum paupertatis qui a Christo commendatur. Spiritu ergo Domini1302
Maria Virgine semper inveniunt, quae, a Spiritu Sancto ducta, seipsam mysterio1305
libere eligunt, Presbyteri quaerunt et a Deo enixe rogant illum verae 1306
quod ministerium erga pauperes, iam a primis suis exordiis, magno semper 1311
penitus aut magna ex parte a fidelium oblationibus pendet, bona in 1313
imprimis constituatur oportet ex bonis a fidelium oblationibus, sed ex aliis1313
scilicet Christi seu sacramento abscondito a saeculis in Deo, quod nonnisi 1317
coalescit, qui, in Christo coadunati, a Spiritu Sancto diriguntur in sua 1319
peccati quidem servitute positum, sed a Christo crucifixo et resurgente, fracta1321
Concilium, fidem universi populi Dei, a Christo congregati, testificans et exponens1322
ipsa Ecclesia, Spiritu Sancto ducente, a Fundatore suo accipit. Hominis enim1322
historias dispergitur. Ita genus humanum a notione magis statica ordinis rerum1331
notiones et condiciones vitae socialis a saeculis constitutas penitus transformans. Similiter1333
atque modi cogitandi et sentiendi a maioribus tradita non semper statui 1339
parte acrior diiudicandi facultas eam a magico mundi conceptu et a 1340
a magico mundi conceptu et a superstitionibus adhuc vagantibus purificat atque1340
altera vero parte crebriores turbae a religione practice discedunt. Secus ac1340
quorum vita materialismo practico inficitur, a clara huiusmodi dramatici status perceptione1350
se invenire existimant. Quidam vero a solo conatu humano veram plenamque 1350
fide motus, qua credit se a Spiritu Domini duci qui replet 1352
sed ex corruptione humani cordis a sua debita ordinatione non raro 1353
Quas quidem difficultates Ecclesia persentiens, a Deo revelante instructa eisdem responsum1356
creavit hominem solum: nam inde a primordiis «masculum et feminam creavit 1358
31). (De peccato). In iustitia a Deo constitutus, homo tamen, suadente 1360
in multiplicibus malis demersum, quae a bono suo Creatore provenire non 1360
Peccatum autem minuit ipsum hominem, a plenitudine consequenda eum repellens. In1361
contra ipse corpus suum, utpote a Deo creatum et ultima die 1363
agnoscens, non fallaci figmento illuditur, a physicis tantum et socialibus condicionibus1364
homo legem in corde suo a Deo inscriptam habet, cui parere 1369
eo magis personae et coetus a caeco arbitrio recedunt et normis 1369
ordinationem ad Deum libertas hominis, a peccato vulnerata, nonnisi gratia Dei1370
finem, ultra terrestris miseriae limites, a Deo creatum esse affirmat. Mors1372
esse affirmat. Mors insuper corporalis, a qua homo si non peccasset 1372
adhaereat. Quam victoriam Christus, hominem a morte per mortem suam liberando1372
non enim exsistit, nisi quia, a Deo ex amore creatus, semper 1373
valde diversa designantur. Dum enim a quibusdam Deus expresse negatur, alii1374
potest. Sane qui voluntarie Deum a corde suo arcere et quaestiones 1375
usque perducit ut contra qualemcumque a Deo dependentiam difficultatem suscitet. Qui1376
vitam spem hominis erigens, ipsum a civitatis terrestris aedificatione deterreret. Unde1377
fundetur et perficiatur: homo enim a Deo creante intelligens ac liber 1380
Remedium autem atheismo afferendum, cum a doctrina apte exposita, tum ab 1382
Adae filiis similitudinem divinam, inde a primo peccato deformatam, restituit. Cum1386
et inter nos reconciliavit et a servitute diaboli ac peccati eripuit 1387
Spiritus Eius, qui suscitavit Iesum a mortuis, habitat in vobis: qui 1388
vobis: qui suscitavit Iesum Christum a mortuis, vivificabit et mortalia corpora1388
primum et maximum mandatum est. A Sacra autem Scriptura docemur Dei 1394
autem Scriptura docemur Dei amorem a proximi amore seiungi non posse 1394
inde ab infantia, immerguntur, saepe a bono faciendo averti et ad 1398
natus, immerito patiens propter peccatum a se non commissum, vel esuriens 1404
naturam eamdemque originem habeant, cumque, a Christo redempti, eadem vocatione et1409
magni animi sint, utpote qui a nostro tempore vehementer postulentur. Sed1415
homines, gratia salvati, tamquam familia a Deo et Christo Fratre dilecta 1422
multa bona, quae olim homo a supernis viribus praesertim exspectabat, hodie1423
temporalium autonomia intelligitur res creatas a Deo non pendere, eisque hominem1432
creatura obscuratur. (De humana navitate a peccato corrupta). Sacra vero Scriptura1433
et ad perfectionem deducendas esse. A Christo enim redemptus et in 1436
creatura effectus, homo ipsas res a Deo creatas amare potest et 1436
creatas amare potest et debet. A Deo enim illas accipit et 1436
et, manente caritate eiusque opere, a servitute vanitatis liberabitur tota creatura1439
valet. Ideo, licet progressus terrenus a Regni Christi augmento sedulo distinguendus1440
mundi mutua relatione). Omnia quae a nobis dicta sunt de dignitate 1442
Patris aeterni, in tempore fundata a Christo Redemptore, coadunata in Spiritu1443
caelestia iisque ditata, haec familia a Christo «in hoc mundo ut 1443
habet se multum varioque modo a mundo, sive a singulis hominibus 1445
varioque modo a mundo, sive a singulis hominibus sive ab humana 1445
satiatur. Novit praeterea hominem, incessanter a Spiritu Dei incitatum, numquam circa1446
ad imaginem suam creavit atque a peccato redemit, his quaestionibus plenissimum1446
studeant, idque spiritu Evangelii ducti. A veritate discedunt qui, scientes nos1454
quasi ista omnino aliena sint a vita religiosa, quippe quia ipsam 1454
in civitatis terrenae vita inscribatur. A sacerdotibus vero laici lucem ac 1455
propositae, etiam praeter partium intentionem, a multis facile connectantur cum nuntio1456
quantum inter se distent nuntius a se prolatus et humana debilitas 1459
saeculorum experientia iugiter maturescere debeat. A Spiritu Sancto ducta, Ecclesia Mater1459
effulgeat». (De adiutorio quod Ecclesia a mundo hodierno accipit). Sicut autem1460
non quasi aliquid in constitutione a Christo sibi data deesset, sed 1462
plenitudo. Ille est quem Pater a mortuis suscitavit, exaltavit et a 1464
a mortuis suscitavit, exaltavit et a dextris suis collocavit, Eum vivorum 1464
singula clarescant principia et lumina a Christo manantia, quibus christifideles ducantur1467
communitas vitae et amoris coniugalis, a Creatore condita suisque legibus instructa1471
amor, utpote eminenter humanus, cum a persona in personam voluntatis affectu1475
atque plena dilectione, unitas matrimonii a Domino confirmata luculenter apparet. Ad1476
qui tali modo muneri sibi a Deo commisso satisfaciunt, peculiariter memorandi1479
digno adimplendum. Vita igitur inde a conceptione, maxima cura tuenda est 1483
responsabili vitae transmissione agitur, non a sola sincera intentione et aestimatione1483
vias inire non licet, quae a Magisterio, in lege divina explicanda 1483
praesens tempus redimentes atque aeterna a mutabilibus formis discernentes, bona matrimonii1487
habens. Eo ipso animus hominis, a rerum servitute magis solutus, expeditius1507
praeprimis instandum est, ne cultura, a proprio fine aversa, potestatibus politicis1518
litterarum ignorantia responsabilisque actuositatis privatione a cooperatione vere humana ad bonum1519
vita quoque secumferunt et etiam a theologis novas investigationes postulant. Praeterea1527
sociali, quam pro vita internationali, a recta ratione postulata, in decursu1537
esse ius et officium, etiam a potestate civili agnoscendum, ad verum 1541
assumatur sive ab alio conducatur, a persona immediate procedit, quae res 1546
in ipso incepto, sed altius a superioris ordinis institutis de oeconomicis 1548
fundis socialibus, iuribus et ministeriis a societate procuratis, causa non parvipendenda1556
in publicam proprietatem non nisi a competenti auctoritate, iuxta boni communis1557
apparet. Non raro ii qui a dominis ad laborem conducuntur, vel 1559
recipiunt, decenti habitatione privantur, necnon a mediatoribus exspoliantur. Omni securitate carentes1559
politicorum multiplicant ac exercitium auctoritatis a bono communi ad commodum cuiusdam1565
humana fundari ideoque ad ordinem a Deo praefinitum pertinere; etsi regiminis1569
eorum, qui praesunt. Ubi autem a publica auctoritate, suam competentiam excedente1571
excedente, cives premuntur, ipsi, quae a bono communi obiective postulantur, ne1571
per suam doctrinam et testimonium a christifidelibus exhibitum, illuminando, etiam politicam1581
Evangelio propriis, quae in pluribus a terrenae civitatis subsidiis differunt. Res1582
Fructus exsistit ordinis humanae societati a divino suo Fundatore insiti et1587
et effectus est pacis Christi, a Deo Patre promanantis. Ipse enim 1589
et omnino reciproca uniuscuiusque partis a parte adversa haberetur praetermissis multis1598
faciens condemnationes belli totalis iam a recentibus Summis Pontificibus enuntiatas, declarat1600
enim firmitas uniuscuiusque partis defensionis a capacitate fulminea adversarium repercutiendi dependere1603
adversarios forte insurgentes inservit. Quod a multis habetur tamquam omnium mediorum1603
digniore componere possimus. Providentia divina a nobis instanter requirit ut nosmetipsos1606
quod abhorrent eliminare satagunt, etiamsi a complexitate rerum quales sunt, praescindere1608
sunt, longe tamen abest ut a nimiis inaequalitatibus et ab omni 1615
profunde mutentur. Alia insuper auxilia a nationibus progressis praestanda sunt sub1616
cooperatione sequentes normae opportunae videntur: a) Gentes progredientes valde cordi habeant1618
proventibus quos ex venditione rerum a se productarum accipiunt, ad propriam1621
socialesque structuras; sed cavendum est a solutionibus technicis immature propositis, imprimis1624
traditionibus aliquam partem thesauri spiritualis a Deo humanitati concrediti secumfert, etsi1624
possent si, debita instructione exculti, a methodis antiquis pro bonis agrariis1625
et latius evolvant. Cum autem a multis affirmetur incolarum orbis incrementum1627
Concilium omnes hortatur ut caveant a solutionibus, publice vel privatim promotis1627
deliberatio circa numerum prolis gignendae a recto iudicio parentum pendet ac1627
ad singulas gentes et mentalitates a christifidelibus sub Pastorum moderamine ad1637
scilicet christianorum unitatem hodie etiam a multis in Christum non credentibus1640